Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Ιστοσελίδα τηρεί τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον υπ’ αρ. 2016/679 Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα στοιχεία όπως ανωτέρω δηλώνονται και τηρούνται, καθώς και τυχόν άλλα, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα, δεν δημοσιοποιούνται και δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης με κανέναν τρόπο, εκτός από τις χρήσεις που αφορούν την εκπλήρωση των παρόντων όρων και υποχρεώσεων, την ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών, την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας και την ευχερή επικοινωνία αυτού και των επισκεπτών/χρηστών του. Τα στοιχεία και οι προσωπικές πληροφορίες των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών/ επισκεπτών μπορούν να δημοσιοποιηθούν μόνο στην περίπτωση  που  υπάρχει ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών ή/και απαιτηθεί από το νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή/και από άλλη κρατική αρχή. Επικοινωνώντας με την παρούσα ιστοσελίδα οι χρήστες/ επισκέπτες μπορούν ανά πάσα στιγμή ευχερώς και δωρεάν, να διαγράψουν, να τροποποιήσουν ή να επικαιροποιήσουν τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται από αυτή. Η προώθηση, μεταφορά, διανομή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων από τις συνεργαζόμενες με την ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. εταιρείες δεν θεμελιώνει ευθύνη της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Η Εταιρεία, ευθύνεται μόνο για την δική της χρήση των προσωπικών δεδομένων και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη τρίτων για την προστασία των δεδομένων. Αναλυτικά υπάρχει η χρήση προσωπικών δεδομένων των χρηστών στο αρχείο «Πολιτική Απορρήτου και Cookies» που τηρεί η εταιρία μας. 

Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια καθ’ ύλη δικαστήρια ορίζονται αυτά των Αθηνών. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία. 

Επικοινωνία 

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με το www.giannioti-vasiliki.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο  gianniotivas@gmail.com ή info@giannioti-vasiliki.gr