Όροι Χρήσης

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε, εφεξής η «Εταιρεία», δημιούργησε και είναι ιδιοκτήτρια του διαδικτυακού τόπου www.giannioti-vasiliki.gr εφεξής καλουμένου η «Ιστοσελίδα», καθώς και κάθε πληροφορίας, στοιχείου ή χαρακτηριστικού (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα, στατιστικά στοιχεία κλπ) που εμπεριέχεται σε αυτόν, εφεξής καλούμενο «το Υλικό», με σκοπό τη δημιουργία μιας πλατφόρμας προβολής των προϊόντων μας σε ένα νέο αυτοματοποιημένο περιβάλλον, παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία για μια επιτυχημένη και αποτελεσματική διαφημιστική καμπάνια. Η χρήση της άνω Ιστοσελίδας, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτήν και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου (φυσικού ή νομικού) που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα σχετικά με τη χρήση αυτού. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτήν), δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των κατωτέρω περιγραφόμενων Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Το www.giannioti-vasiliki.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη για να στείλει ενημερωτικά email ή μηνύματα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.2472/1997. 

Η Ιστοσελίδα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν. 

 

Χρήση της Ιστοσελίδας 

Η Εταιρεία δια της ιστοσελίδας της στοχεύει στη προβολή του προφίλ της εταιρείας της καθώς και στη προβολή και διαφήμιση των προϊόντων της. 

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών έχοντας πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να πραγματοποιεί ελεύθερα συναλλαγές με τρίτους (εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις κλπ). Σε περίπτωση μη τήρησης των παρόντων όρων η «Εταιρεία», διατηρεί δικαίωμα επίπληξης και άμεσης αποπομπής του Χρήστη, δικαίωμα διεκδίκησης πλήρους αποζημίωσης από αυτόν για κάθε νόμιμη αιτία, καθώς και δικαίωμα διαγραφής αυτού από τη βάση δεδομένων της. 

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους (Γενικούς και Ειδικούς) και την Πολιτική Απορρήτου και Cookies, επομένως αν δεν συμφωνείτε, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα. Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και είναι ευθύνη σας να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα. Εάν έχετε οιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους ή την Πολιτική Απορρήτου και Cookies δύνασθε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας ή στο e-mail μας: gianniotivas@gmail.com. Ο Χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής στην επιλογή επικοινωνία και να μας παρέχει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την ορθή καταχώρηση και εγγραφή του στην Ιστοσελίδα. Για την εγγραφή του ο Χρήστης οφείλει να καταχωρήσει το Όνομα, το Επώνυμο, εταιρικό ή προσωπικό e-mail , διεύθυνση της έδρας του (διεύθυνση, περιοχή, πόλη, χώρα, Τ.Κ.), δ) τηλέφωνο επικοινωνίας και ε) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώο (Α.Φ.Μ.) του και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που υπάγεται. Εφόσον ο Χρήστης καταχωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία στην φόρμα εγγραφής, η Εταιρεία θα επικοινωνεί με αυτόν με σκοπό την ταυτοποίηση και επαλήθευσή αυτού. Αφού ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του Χρήστη θα μπορεί μετά ελεύθερα να κάνει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. 

Τα στοιχεία σας και οι επισκέψεις σας σε αυτήν την ιστοσελίδα, οι πληροφορίες ή τα ατομικά στοιχεία που μας παρέχετε υφίστανται επεξεργασία βάσει της Πολιτικής Απορρήτου και Cookies. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε υπεύθυνα ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή. Η Εταιρεία, δεν φέρει καμία ευθύνη εάν από υπαιτιότητα του χρήστη στην ακρίβεια παροχής πληροφοριών προκλήθηκε ζημία του τελευταίου. Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν και είναι ευθύνη σας να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα. Εάν έχετε οιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους ή την Πολιτική Απορρήτου και Cookies δύνασθε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας ή στο e-mail μας: info@giannioti-vasiliki.gr. 

 

Μεταβολές

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας από το χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών. 

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο Χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή. Ο χρήστης ή και επισκέπτης, της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της υποχρεούται να διαβάσει με επιμέλεια τους παρόντες όρους, γενικούς και ειδικούς, πριν από τη χρήση και να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των παρεχομένων υπηρεσιών, εάν δεν συμφωνεί με αυτούς. H Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής ή τροποποίησης των όρων χρήσης οιαδήποτε στιγμή, ενώ ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας φέρει ευθύνη για την ενημέρωσή του μέσω αυτής. Οιαδήποτε χρήση μετά την τροποποίηση των όρων χρήσης σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους από τον χρήστη ή και επισκέπτη. 

Ο Χρήστης με την αποδοχή των όρων χρήσης παραιτείται από οιαδήποτε μελλοντική αξίωση σχετικά με το περιεχόμενο αυτών και συναινεί στη χρήση και επεξεργασία από την Εταιρεία, των προσωπικών δεδομένων, στατιστικών στοιχείων και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών του λογαριασμού του και την διατήρηση αυτών σε αρχείο με στόχο την καλύτερη δυνατή ζεύξη- engagement μεταξύ αυτού (Χρήστη) και της εταιρείας. 

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί το σύνολο του περιεχομένου της, (βλ. κείμενα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, σχεδιαγράμματα, στατιστικά στοιχεία, αναλύσεις, εμπορικό σήμα εταιρίας κλπ) και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλοι οι Χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα και όλα ανεξαιρέτως τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με όλη την ύλη και το περιεχόμενο που παρέχονται ως μέρος της ιστοσελίδας, ανήκουν ανά πάσα στιγμή στην Εταιρεία, ή σε αυτούς που μας παρέχουν την άδεια χρήσης τους. Η χρήση της ύλης αυτής είναι επιτρεπτή από τους Χρήστες μόνο στην έκταση που ρητώς εγκρίνεται από την www.giannioti-vasiliki.gr ή τους αδειούχους χρήσης της. 

Ρητά δηλώνεται ότι εντός της Ιστοσελίδας όσα προϊόντα ή υπηρεσίες φέρουν σήματα τρίτων εταιριών, οργανισμών ή ενώσεων, αποτελούν πνευματική/βιομηχανική ιδιοκτησία εκείνων, και όχι της www.giannioti- vasiliki.gr με αποτέλεσμα εκείνοι να φέρουν τη σχετική ευθύνη. 

Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, έκδοση, διανομή, μετάφραση, αντιγραφή, φόρτωση, με κάθε είδους μέσο και τρόπο, τμηματικώς ή περιληπτικώς του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη άδεια της εταιρίας, απαγορεύονται ρητώς. 

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. 

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα ιστοσελίδα αποποιείται κάθε ευθύνη σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, την πληρότητα και την ποιότητα, της προστασίας της πνευματικής/ βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των διαδικτυακών τόπων στους οποίους τυχόν παραπέμπει μέσω των σελίδων αυτών μέσω υπερσυνδέσμων ή banners, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι των χρηστών ή επισκεπτών τους ή τρίτων. 


Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών
 

Η Εταιρεία μπορεί να επιτρέψει κατά συνθήκη και περιορισμένα στους χρήστες της να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο www.giannioti-vasiliki.gr καθώς όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αντλούνται κατά την εγγραφή του Χρήστη, από τα καταχωρημένα στοιχεία του Χρήστη κατά το στάδιο της εγγραφής του. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το www.giannioti-vasiliki.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα, αν δεν αφορά κρίσιμες και απαραίτητες πληροφορίες για την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα. H πρόσβαση, αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων είναι περιορισμένη, καθώς βασίζεται στις πληροφορίες που αντλούμε από τα καταχωρημένα κατά το στάδιο της εγγραφής στοιχεία του Χρήστη. Για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω του www.giannioti-vasiliki.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@giannioti-vasiliki.gr . Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται καθαρά και από εσάς. 

 

Ασφάλεια συναλλαγών 

Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα της ή της παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. 

 

Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα τόσο να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες όσο και δύναται να ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.